Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Ten rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR, chcą zostać żołnierzami zawodowymi lub też chcieliby pełnić terytorialną służbę wojskową w Wojskach Obrony Terytorialnej.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie lub średnie branżowe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie oraz , uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

Informujemy, że na podstawie rozkazu nr 771/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 22 października 2018 w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2019 roku szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej będzie realizowane:

Na potrzeby korpusu oficerów w terminie: od 07.01.2019 do 31.05.2019

Na potrzeby korpusu podoficerów:

 •   I turnus w terminie: od 04.02.2019 do 31.05.2019
 •   II turnus w terminie: od 01.07.2019 do 25.10.2019

Na potrzeby korpusu szeregowych:

 •  I turnus w terminie: od 07.01.2019 do 26.04.2019
 •  II turnus w terminie: od 06.05.2019 do 23.08.2019
 •  III turnus w terminie: od 02.09.2019 do 20.12.2019 oraz od 23.09.2019 do 20.12.2019

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137441
fax. 261134243
wkukrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP